Privacy Policy

 

Beleid Gegevensbescherming

Elias Coaching & Consultancy is zich ervan bewust dat opdrachtgevers en gebruikers van haar (coaching en advies-) diensten vertrouwen in haar stellen. Wij zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze opdrachtgevers/gebruikers te beschermen. In het privacy beleid van Elias Coaching & Consultancy laten wij weten welke gegevens wij verzamelen om de opdracht van onze opdrachtgevers op een goede verantwoorde wijze uit te voeren. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Elias Coaching & Consultancy. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Scope

Dit beleid met betrekking tot de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens richt zich op gegevens die vastgelegd en gebruikt worden voor de levering van coaching en adviesdiensten.

Doeleinden

Elias Coaching & Consultancy verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is voor de begeleiding en dan uitsluitend na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/gebruiker.

Persoonsgebonden contactgegevens

Onder persoonsgebonden contactgegevens, die bij aanvang van een opdracht/coaching traject worden verzameld door Elias Coaching & Consultancy, wordt verstaan: naam gebruiker, naam organisatie, naam contactpersonen/functie, e-mailadressen, bezoek/postadres en telefoonnummers.

Gebruik persoonsgebonden contactgegevens

Persoonlijke contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact voor het bespreken, leveren en factureren van de dienstverlening.

Persoonlijke informatie

Onder persoonlijke informatie wordt alle andere persoonlijke inhoud verstaan die uitgewisseld wordt tussen Elias Coaching & Consultancy en hen die wij direct coachen of advies geven gedurende gesprekken, email wisselingen of anderszins, hetzij in eigen opdracht hetzij in opdracht van derden (zoals hun werkgever).

Gebruik persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het coachen en adviseren van de cliënt. Door gebruik te maken van coaching geeft de coachee automatisch toestemming voor het vastleggen en gebruik van deze informatie ten behoeve van het huidige of een mogelijk toekomstig coaching traject. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt niet met anderen gedeeld, ook niet als een derde (werkgever) opdrachtgever is, tenzij de coachee daarvoor vooraf toestemming of opdracht geeft.

Een uitzondering hierop is het delen ervan met collega’s in het kader van supervisie en intervisie, gericht op collegiaal advies, kwaliteitsborging en professionaliteitsverbetering. De privacy van de cliënt wordt daarbij gewaarborgd door middel van het anonimiseren en de overeengekomen vertrouwelijkheid binnen de supervisie- en intervisiegroep.

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als de dienstverlening voortduurt of redelijkerwijs zou kunnen worden opgevat of hervat, doch uiterlijk tot tien jaar na het laatste contact (waarna zij zal worden vernietigd). De betrokkene kan op ieder moment inzage vragen in welke informatie bijgehouden wordt en verzoeken deze te vernietigen.

Bedrijfsgegevens

Onder bedrijfsgegevens wordt verstaan: beleidsdocumenten, organisatieschema’s, functiebeschrijvingen, werkprocessen e.d. van de opdrachtgever.

Gebruik bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de opdracht. Bedrijfsgegevens worden bewaard zolang als de dienstverlening voortduurt of redelijkerwijs zou kunnen worden opgevat of hervat, doch uiterlijk tot drie jaar na het laatste contact (waarna zij zal worden vernietigd). De opdrachtgever kan op ieder moment inzage vragen in welke informatie bijgehouden wordt en verzoeken deze te vernietigen.

Beveiliging gegevens

Alle gegevens worden bewaard op eigen systemen en data dragers en afgeschermd door middel van firewalls, encryptie en wachtwoorden.

Cookies

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website maakt Elias Coaching & Consultancy gebruik van Google Analytics. De site van Elias Coaching & Consultancy gebruikt hiervoor Google Analytics-cookies. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers heeft Elias Coaching & Consultancy gemaskeerd. Ook is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Bovendien maakt Elias Coaching & Consultancy geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen?

Elias Coaching & Consultancy controleert regelmatig of zij aan dit gegevensbeleid en aan de AVG-wetgeving voldoet. Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Elias Coaching & Consultancy
Robert-Jan Elias
Lodewijk van Deijssellaan 166
2024 AA Haarlem
robertjan@eliascc.nl
06 15 06 1724

Elias Coaching & Consultancy – Haarlem, Juni 2018